V zmysle zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločnosť LVD S3 zverejňuje správu na základe §34 ods. 2, j) informácie o znečisťovaní ovzdušia vrátane výsledkov monitorovania emisií a kvality ovzdušia v okolí stacionárneho zdroja podľa osobitného predpisu67) v rozsahu a forme ustanovenej podľa vykonávacieho predpisu § 62 písm. g), ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa.