Algemene verkoopsvoorwaarden

Onder verwijzing naar de volledige tekst van onze algemene verkoopsvoorwaarden die voorkomt op onder meer onze verkoopcontracten en facturen, wijzen wij de klant op volgende voorwaarden:

 1. Onze facturen zijn betaalbaar te Kortrijk; onze kasdisposities betekenen geen afwijking van deze bepaling, zelfs niet het domiciliëren van wissels.

   
 2. In geval van niet-betaling op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder enige waarschuwing een intrest aangerekend welke 1,5% hoger is dan de marktrente op dat ogenblik.

   
 3. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12% met een minimum van € 100 en een maximum van € 1.500, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

   
 4. Voor alle geschillen en betwistingen is alleen de rechtbank van Kortrijk bevoegd. De koper verklaart zich akkoord dat alleen de Belgische wet van toepassing is op dit contract, buiten wat voorzien is nopens het voorbehoud van het eigen¬domsrecht.

   
 5. De goederen blijven het eigendom van de verkoper zolang door de koper de verschuldigde koopsom niet volledig aan de verkoper is voldaan, zelfs indien de goederen bewerkt werden. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle verlies- en vernietigingsrisico's.