MENU

FRANZ WÖSS (Oostenrijk)

FRANZ WÖSS thrives with LVD laser cutting and integration technology

FRANZ WÖSS (Oostenrijk)

PHOENIX FL-4020, ELECTRA FL-3015, AUTOMATION, CADMAN®

De lasersnijmachines Phoenix FL-4020 4 kW en Electra FL-3015 8 kW, automatisering en een optimale processtroom dankzij de CADMAN®-software laten Wöss verder groeien.